ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Παραθέτουμε τις δημοσιεύσεις δικών μας κειμένων που αφορούν θεωρητικά ζητήματα του σχεδιασμού και το κτισμένο μας έργο καθώς και κείμενα τρίτων που πλαισιώνουν τη δουλειά της ομάδας μας /

We cite our published texts on the theory of architectural design and on our built work , as well as texts by other editors that refer to the work of our office.

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / BOOKS IN GREEK

 

Γιαννίση Φ., Λυκουριώτη Ι., Φατσέα Ρ. (επιμ.) (2011). Vers Contre LC: 16+10 θέσεις για την επικαιρότητα του Le Corbusier. Βόλος και Αθήνα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Futura
Gianissi, P., Lykourioti, I. and Fatsea R. (eds) (2011), Vers Contre LC: 16+10 thesis for the Timeliness of Le Corbusier, Volos and Athens: Department of Architecture, University of Thessaly and Futura.

 

Τουρνικιώτης Π., (επιμ.) (2005). Δύο Ταξίδια στον Le Corbusier. Χανιά και Αθήνα: Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και Futura. (Συνεργάτες στην επιμέλεια του τόμου Ίρις Λυκουριώτη και Γιάννης Εξάρχου)
Tournikiotis, P. (ed) (2005), Two travels towards Le Corbusier, Chania and Athens: Center of Mediterranean Architecture and Futura. (Co-editors and designers: Iris Lykourioti and Yannis Exarchou)

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ / CHAPTERS IN EDITED VOLUMES

 

Οι Αρχιτέκτονες της Φάλαινας (2012), Από ευημερία σε ευημερία ή Κατα(φυγή): Όταν ο αρχιτεκτονικός μόχθος άφησε την ευημερία να προσβάλλει κύρια και καθιερωμένα δικαιώματα. Στο Grabdry P. (επιμ.), Ποιο είναι το μέλλον της Αρχιτεκτονικής; Βερολίνο: Crap is Good, σελ. 250-253.
A Whale’s Architects (2012), Prosperity to Prosperity. In Grandry, P. (ed), What is the Future of Architecture?, Berlin: Crap is Good, p. 250-253.

 

Γαβρήλου, Ε., Λυκουριώτη, Ι.(2012), Ο Ξηριάς Ποταμός: Δια-προγραμματικές Ροές. Στο Παπαδόπουλος, Λ., Παπαδόπουλος, Σ., Τροβά, Β. (επιμ.), Αλλάζοντας τα Τοπία: Σχεδιασμός σε Ευαίσθητες Μασογειακές Περιοχές, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ. 72-75.
Lykourioti, I. and Gavrilou, E. (2012), Xerias River: Cross Programmatic Flows. In: Papadopoulos, L., Papadopoulos, S., Trova, V. (eds), Changing Landscapes: Mediterranean Sensitive Areas Design, Volos: University of Thessaly Press, p. 72-75.

 

Λυκουριώτη I., Λυκουριώτη Λ., (2011). Habiter/Habituer: Une Visite chez madame Petrokokkinos ou Poème en éschelle bleu/blanc/rouge. Στο: Γιαννίση Φ., Λυκουριώτη Ι., Φατσέα Ρ., (επιμ.) Vers Contre LC: 16+10 θέσεις για την επικαιρότητα του Le Corbusier. Βόλος και Αθήνα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Futura, σελ.106-113.
Lykourioti, I. and Lykourioti, L. (2011), Inhabit/ In Habit: A visit at Mrs Petrokokkinos or Poem in the blue/white/red scale. In: Gianissi, P., Lykourioti, I. and Fatsea, R. (eds), Vers Contre LC: 16+10 thesis for the Timeliness of Le Corbusier, Volos and Athens: Department of Architecture, University of Thessaly and Futura, p.106-113.

 

Λυκουριώτη Ι. (2009). Κόψτε: Το συγκυριακό στη συγκρότηση της αρχιτεκτονικής πρόθεσης. Στο: Βεργόπουλος Σ. και Καλφόπουλος Α., (επιμ.), Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ψηφιακές Τεχνολογίες 3. Θεσσαλονίκη και Αθήνα: Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Εκκρεμές.
Lykourioti, I. (2009), To Cut: The contingent formation of design intentions. In: Kalfopoulos, A., Vergolpoulos, S. (eds), Architectural Design and Digital Technologies 3, Thessaloniki: Department of Architectural Design and Visual Arts, School of Architecture, Aristotle University of Thessaly and Ekkremes.

 

Λυκουριώτη Ι. (2007). Παραλλαγές: Συμπύκνωση Ανάλυσης και Σύνθεσης, το πεδίο εγγραφής της σχεδιαστικής γλώσσας. Στο: Παρμενίδης Γ. και Μαρνελλάκης Γ. (επιμ.), Έρευνα στην Αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός- Χώρος- Πολιτισμός, Τεύχος 1. Αθήνα: Αλεξάνδρεια σελ. 7-20.
Lykourioti, I. (2007), Variations as compressions of analytic and synthetic moments in Design. In: Parmenidis, G. and Marnellakis, G. (eds), Research in Architecture, Design, Space, Culture, Volume 1, Athens: Alexandria, p.7-20.

 

Λυκουριώτη Ι., Κωνσταντακοπούλου Β., Νικολάου Ζ., Σταματάκης Γ., (1994). Εξέδρα. Στο Αρχιτεκτονικές Κατασκευές: Η κατασκευαστική Εμπειρία στη Διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής. Αθήνα: Ανεπίκαιρες Εκδόσεις, σελ. 20-21.
Lykourioti, I., Konstantakopoulou, V., Nikolaou, Z. and Stamatakis, G. (1994), Platform. In: Architectural Constructions: The Structural Experience in teaching Architecture, Athens: Anepikaires Ekdoseis, p. 20-21.

 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ / ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS

 

Λυκουριώτη, I., Λυκουριώτη, Λ., (2012). Οικιακά 1: Για τη διανομή της Ελευθέριας Εργασίας.Στο: Θ.Ε.Α, Θέματα Επιστημών του Ανθρώπου, τεύχος 11, σελ.154-161.
Lykourioti, I. and Lykourioti, L. (2012), Household #1: On the distribution of freelance labor. In: Thèa, Thèmes de Sciences Humaines, 11 (June 2012), p. 154-161.

 

Λυκουριώτη, I. (2011). Αντι-φόρμα: Πότε ο χώρος είναι μια ανεπαίσθητη συγκυρία για να σε δώ. Διατίθεται από την ιστοσελίδα: http://joss.bartlett.ucl.ac.uk/journal/index.php/joss/issue/view/4
Lykourioti, I. (2011), Anti-Form: When is Space a Fleeting Contingency to see you. In: Journal of Space Syntax. Vol2, No 2 (2011) [online]. Available at: http://joss.bartlett.ucl.ac.uk/journal/index.php/joss/issue/view/

 

 

Λυκουριώτη I. (2004). Ρούχα: Αποσυνδέοντας το Βλέμμα από τη χρήση της προοπτικής στο Σχεδιασμό. Στο: Metalocus, 15 (2004), σελ. 98-104.
Lycourioti, I. (2004), Vestimentas: La Disconexión del Acto de Mirar en el uso de la Perspectiva en el Diseño/ Clothes: Disconnecting Seeing from the use of Perspective in Design’. In: Metalocus, 15 (2004), p. 98-104.

 

Peponis J., Knoespel K., Abrioux Y., Kanekar A., Lycourioti I., Touloumis T., Michalopoulou K., Spanou I., Gavrilou E. (2002). La Construction Spatiale du Sens en Architecture: Un projet Transdisciplinaire. Στο: Duplay M., Ertel E.,επιμ., Nouveaux Passages Transatlantiques, Theories-Littérature-Enseignemant, 20 (Automne 2002), Παρίσι, Presses Universitaires de Vincennes, σελ.139-158. Διατίθεται στο: http://www.lcc.gatech.edu/~knoespel/Publications/DiagrammeRecit.pdf
Peponis, J., Knoespel, K., Abrioux, Y., Kanekar, A., Lycourioti, I., Touloumis, T., Michalopoulou, K., Spanou, I., Gavrilou, E. (2002), La Construction Spatiale du Sens en Architecture: Un projet Transdisciplinaire. In: Duplay, M., Ertel, E. (eds), Nouveaux Passages Transatlantiques, Theories-Littérature-Enseignemant, 20 (Automne 2002), p. 139-158. http://www.lcc.gatech.edu/~knoespel/Publications/DiagrammeRecit.pdf

 

Peponis J., Lycourioti I., Mari I., 2002. Spatial Models, Design Reasons and the Construction of Spatial Meaning. Στο: Kenneth Knoespel, επιμ., Diagrams and the Anthropology of Space. Philosophica, 70 (2002), σελ.91-107. Το άρθρο διατίθεται από το περιοδικό Philosophica και από την υπηρεσία British Library Direct της Βρετανικής Βιβλιοθήκης: http://logica.ugent.be/philosophica/fulltexts/70-4.pdf http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=156834268&ETOC=RN&from=searchengine
Peponis, J., Lycourioti, I. and Mari, I. (2002), Spatial Models, Design Reasons and the Construction of Spatial Meaning. In: Knoespel, K. (ed), Diagrams and the Anthropology of Space, Philosophica, 70 (2002), p. 91-107. The article is also available through Philosophica and the British Library Direct: http://logica.ugent.be/philosophica/fulltexts/70-4.pdf http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=156834268&ETOC=RN&from=searchengine

 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ / CONFERENCE PROCEEDINGS

 

Λυκουριώτη Ι. (2006). Διαχείριση της Αντίστασης του Μέσου (medium) και Διατροπισμός (crossmodality): Το υλικό της παρέκκλισης από το στερεότυπο. Στο: Μανωλίδης Κ., Παπακωνσταντίνου Γ., Τροβά Β., (επιμ.), Η Αναπαράσταση ως όχημα της Αρχιτεκτονικής Σκέψης. Βόλος και Αθήνα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Futura, σελ. 469-480.
Lykourioti, I. (2006), Medium Resistance and Crossmodality: The material for deviating stereotypes. In: Manolidis, K., Papakonstantinou and G., Trova, V. (eds) (2006), Proceedings of the conference Representation as a vehicle in the Design Thinking, Volos and Athens: University of Thessaly, Department of Architecture and Futura, p. 469-480.

 

Lycourioti I. (2003). Variations as Compressions of Analytic and Synthetic Moments in Design. Στο: HansonJ., ed. Proceedings of the 4th Space Syntax International Symposium, Τόμος 1. Λονδίνο: Space Syntax Laboratory, The Bartlett School of Graduate Studies, University College London, σελ. 26.1-26.18.http://www.spacesyntax.net/symposia-archive/SSS4/fullpapers/26Lycouriotipaper.pdf
Lycourioti, I. (2003), Variations as Compressions of Analytic and Synthetic Moments in Design. In: Hanson, J. (ed), Proceedings of the 4th Space Syntax International Symposium, Volume1, London: Space Syntax Laboratory, The Bartlett School of Graduate Studies, University College London, p. 26.1-26.18. http://www.spacesyntax.net/symposia-archive/SSS4/fullpapers/26Lycouriotipaper.pdf

 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ / EXHIBITION CATALOGUES

 

Checchia, V., (2013). Fernando García Dory σε συνεργασία με τις Αρχιτέκτονες της Φάλαινας/ Ίριδα και Λήδα Λυκουριώτη/ Βαλεντίνα Κάργα παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του Department of Islands. In: Exhibition Catalogue of Agora 4th Athens Biennale.
Checchia, V., (2013). Fernando García Dory in collaboration with A Whale’s architects/ Iris and Leda Lykourioti/ Valentina Karga presents recent progress in the Department of Islands. In: Exhibition Catalogue of Agora 4th Athens Biennale.

 

Το κουτί που κρύβει: Κατάστημα Κοσμημάτων και Ατελιέ στην Αθήνα. Στο: Κωνσταντόπουλος, Η. (επιμ.) (2012). 7η BiennaleΝέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]

The Box that Hides: Jewel Shop and Atelier in Athens. In: Konstandopoulos, E. (ed) (2012), 7th Biennale of Young Greek Architects, Athens: Hellenic Institute of Architecture. [publication of built work]

 

Λυκουριώτη Ι., Λυκουριώτη Λ., Παγώνης Θ., Γρουσόπουλος Θ., Μώτου Α. Παπαδοπούλου Δ., Ιωάννου Χ., 2011. Διαπλεκόμενο Χωριό. Κατάλογος έκθεσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού ‘Αθήνα Χ4’. Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.
Lykourioti, I., Lykourioti, L., Pagonis, T., Groussopoulos, T., Motou, A., Papadopoulou, D., Ioannou, Ch. (2011). Intertwined Village: Integrated Actions for the Management of Urban Spaces in collaboration with Citizens’ Local Networks in Continuous Working Basis. Exhibition Catalogue of the participating projects to the Competition Athens X4, Athens: Unification of Archaeological Sites of Athens S.A.

 

Γαβρήλου Ε., Μπουρδάκης Β., Λυκουριώτη Ι., Πανηγύρης Κ. (2009). University of Thessaly, Faculty of Engineering, Department of Architecture. Στο: Brizzi M. and Giaconia P. (eds). Κατάλογος της έκθεσης Visions, 9th edition of Beyond Media, International Festival of Architecture and Media. Φλωρεντία: Image Publishing, σελ. 158-161. [Παρουσίαση μαθημάτων σχεδιασμού με χρήση νέων τεχνολογιών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας]. http://www.arch.uth.gr/uploads/pages/275/files/SOS_montate_THES.pdf
Bourdakis, V., Gavrilou, E., Lykourioti, I. and Paniyiris, K. (2009), University of Thessaly, Faculty of Engineering, Department of Architecture. In: Brizzi, M. and Giaconia, P. (eds), Visions, 9th edition of Beyond Media, International Festival of Architecture and Media. Florence: Image Publications, p. 158-161. [Presentation of the courses of the Department of Architecture of the University of Thessaly that involve digital technologies] http://www.arch.uth.gr/uploads/pages/275/files/SOS_montate_THES.pdf

 

Λυκουριώτη Ι., Λυκουριώτη Λ. (2009). Ces petits riens. Στο: Αυγητίδου Α., Στυλίδης Ι., επιμ. Μεταφορά Αναμνήσεων. Θεσσαλονίκη: Cannot not design publications, σελ.73.
Lykourioti, I. and Lykourioti L. (2009), Ces petits riens. In: Avgitidou, A. and Stilidis, I. (eds), Memory Transference, Thessaloniki: Cannot not Design publications, p.73.

 

Πολυκατοικία στο Λυκαβηττό. Στο: Τομπάζης A., Γυφτόπουλος Σ. (επιμ.) (2009). Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σελ. 67. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
Residence Building in Lykabettus, Athens. In: Tobazis, A. and Gyftopoulos, S. (eds) (2009), The residence in Greece: from the 20th to the 21st century, Athens: Hellenic Institute of Architecture, p.67. [publication of built work]

 

# Κατοικία στα Σκροπονέρια. Στο: Τομπάζης Α., Γυφτόπουλος Σ. (επιμ.) (2009). Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σελ. 40. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
Residence in Scroponeria. In: Tobazis, A. and Gyftopoulos, S. (eds) (2009), The residence in Greece: from the 20th to the 21st century, Athens: Hellenic Institute of Architecture, p.40. [publication of built work]

 

Κατοικία στα Σκροπονέρια Βοιωτίας. Στο: Καλογεράς Ν., Μηλιώνη Μ. (επιμ.) (2009). Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2008. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σελ.58. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
Residence in Scroponeria Boeotias. In: Kalogirou, N. and Milioni, M., (eds) (2009), Awards 2008, Athens: Hellenic Institute of Architecture, p.58.  [publication of built work]

 

# Πολυκατοικία στο Λυκαβηττό. Στο: Καλογεράς Ν., Μηλιώνη Μ. (επιμ.) (2009). Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2008. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σελ.65. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
Residence Building in Lykabettus, Athens. In: Kalogirou, N. and Milioni, M. (eds) (2009), Awards 2008, Athens: Hellenic Institute of Architecture, p.65. [publication of built work]

 

# Παραλιακός Πεζόδρομος στο Πόρτο Ράφτη. Στο: Καλογεράς Ν., Μηλιώνη Μ. (επιμ.) (2009). Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2008. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σελ. 93. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
Coastal Pedestrian Walk in Porto Rafti. In: Kalogirou, N. and Milioni, M. (eds) (2009), Awards 2008, Athens: Hellenic Institute of Architecture, p. 93.  [publication of built work]

 

Κατάλογος Έκθεσης Συμμετοχών Διαγωνισμού Ανάπλασης όψεων Δ. Αρεοπαγίτου 2008, Νέες πίσω όψεις σε διατηρητέα κτίρια προς την πλευρά του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Αθήνα: greek architects, σελ.43
Exhibition Catalogue of the participations to the Competition for the Reformation of the Rear Views of Historic buildings towards the new Acropolis Museum, Athens: Greek architects, p. 43.

 

Κατοικία στα Σκροπονέρια Βοιωτίας. Στο: Κωτσιόπουλος Α., Γυφτόπουλος Σ. (επιμ.) (2007). 5η BiennaleΝέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σελ.38-39. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
Residence in Scroponeria Boeotias. In: Kotsiopoulos, A. and Gyftopoulos, S. (eds) (2007), 5th Biennale of Young Greek Architects, Athens: Hellenic Institute of Architecture, p. 38-39. [publication of built work]

 

Οι Αρχιτέκτονες της Φάλαινας, Ζενετέμ Πα (2007). Στο: Ψυχούλης Α. Extranymia, Σε Ενεστώτα Χρόνο, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μέγαρο Μουσικής.
A Whale’s Architects, Je ne t’aime pas (2007). In: Psychoulis, A., Extranymia, Exhibition In Present Tense, National Museum of Contemporary Art, Athens Concert Hall. [publication of art work]

 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ / ARCHITECTURAL AND ART JOURNALS

 

Αρβανίτης Γ., Γιαννίση Φ., Λυκουριώτη Ι. (2011). Συνέντευξη με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Vers L.C. Contre. Στο: Kaput, [διαδικτυακό]. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.kaput.gr/gr/10/vers-l-c-contre/
Arvanitis, Y., Giannisi, P. and Lykourioti, I. (2011), Interview (in greek) on the newly published book Vers L.C. Contre. In: Kaput, [online]. Available at: <http://www.kaput.gr/gr/10/vers-l-c-contre/> [Accessed 18 November 2011]

 

Οι Αρχιτέκτονες της Φάλαινας, Λυκουριώτη, Ι., Λυκουριώτη, Λ., Λυκουριώτης, Γ. Διαμέρισμα στο Κέντρο της Αθήνας . Στο: Δήμητρα Τσιώρα Παπαιωάννου, (επιμ.) (2010). Εσωτερικοί Χώροι: Σύγχρονη Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Κτίριο- Επιλογή στη Δόμηση ΕΠΕ, σελ. 82-87. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]

A Whale’s architects, Lykourioti, I., Lykourioti, L., Lykouriotis, G. Apartment in the Center of Athens. In: In: Tsiora Papaioannou, D. (ed) (2010). In: Interior Spaces, Contemporary Architecture in Greece. Thessaloniki: Ktirio-Epilogi sti Domisi LTD, pp 82-87. [publication of built work]

 

Η ποιητική του σκυροδέματος. Στο: Ελληνικές Κατασκευές, 135 (Μάρτιος 2009), σελ. 82-89. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
The Poetics of Concrete. In: Ellinikes Kataskeues, 135 (March 2009), p. 82-89. [publication of built work]

 

Κατοικία στα Σκροπονέρια Βοιωτίας, 2009. Στο: Θέματα Χώρου και Τεχνών, 40 (2009), σελ. 116-119. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]

 

Residence in Scroponeria, Boeotia. In: Design and Art in Greece, 40 (2009), p. 116-119. [publication of built work]

 

Παραλιακός Πεζόδρομος στο Πόρτο Ράφτη, 2009. Στο: Αρχιτεκτονικά Θέματα, 43 (2009), σελ.166-167. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]

 

Coastal Pedesrtian Walk in Porto Rafti. In: Architecture in Greece, 43 (2009), p. 166-167. [publication of built work]

 

Λυκουριώτη, Λ., Maranzana, G.Γεωμετρική και Χρωματική Σήμανση, Πολυκατοικία στου Παπάγου. Στο: Σύγχρονες Πολυκατοικίες 2009, Ετήσια ειδική έκδοση του περιοδικού Ελληνικές Κατασκευές, σελ.316-327. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]

Lykourioti, L., Maranzana, G. Emphasizing the use of Geomtery and Color, Apartment Building in Papagou area, Attica. In: Contemporary Apartment Buildings, Special annual edition of the review Ellinikes Kataskeues, p. 194-201. [publication of built work]

 

Κατοικία στη Βοιωτία. Στο: Δήμητρα Τσιώρα Παπαιωάννου, (επιμ.) (2008). Εξοχικές Μονοκατοικίες: Σύγχρονη Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Κτίριο- Επιλογή στη Δόμηση ΕΠΕ, σελ. 82-87. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
Residence in Boeotia. In: Tsiora Papaioannou, D. (ed) (2008).  In: Vacation Houses, Contemporary Architecture in Greece. Thessaloniki: Ktirio-Epilogi sti Domisi LTD, pp 82-87. [publication of built work]

 

Λυκουριώτη, Λ., Βεριγάκης, Δ. Συνδιαλλαγή υλικών και τοπίου. Κατοικία στα Σκροπονέρια Βοιωτίας. Στο: Maison de Campagne 2008, Σπίτια διακοπών στην Ελλάδα, Ετήσια ειδική έκδοση του περιοδικού Ελληνικές Κατασκευές, σελ.316-327. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
Lykourioti, L., Verigakis, D. Materials and Landscape. Residence in Scroponeria Boeotias. In: Maison de Campagne 2008, Vacation Houses in Greece, Special annual edition of the review Ellinikes Kataskeues, p. 316-327. [publication of built work]

 

Λυκουριώτη, Ι. (1998). Κατασκευή για το Παραμύθι του Lewis Carroll ‘Μέσα στον Καθρέφτη και τι βρήκε η Αλίκη εκεί’. Στο: Αρχιτεκτονικά Θέματα, 32 (1998), σελ. 40.

 

Lykourioti, I. (1998), Built Work for the tale of Lewis Carroll ‘Through the Looking Glass and what Alice found There’. In: Architecture in Greece, 32 (1998), p. 40.

 

Athènes La Ville en Éclats, D’Architectures,78 (Novembre 1997), σελ.48-50.
Athènes La Ville en Éclats, D’Architectures,78 (Novembre 1997), σελ.48-50.

 

Κουμπής, Τ., Scoffier, R. (επιμ.) (1997). Η Αποσπασματική Πόλη: Αρχιτεκτονικές Προτάσεις στα ‘Μακρά Τείχη’ της Αθήνας. Στο: ΑΡΤΙ, 36 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997), σελ. 102-139. [αναφορά και δημοσίευση μελέτης εντός του άρθρου]
Koubis, T. and Scoffier, R. (eds) (1997), La ville en Éclats: Architectural Proposals at the ‘Long Walls’ of Athens.  In: ARTI, 36 (October-November-December 1997), p. 102-139. [publication of a proposal]

 

Λυκουριώτη, Ι., Λυκουριώτη, Λ. (1995). Η Μεταφορά της Πληρότητας και η Λειτουργική Μυσταγωγία του Γεύματος. Στο: ΑΡΤΙ, 24 (Μάρτιος-Απρίλιος 1995), σελ. 102-107.
Lykourioti, I. and Lykourioti, L. (1995), The Metaphor of Fullness and the Functional Rite of Eating. In: ARTI, 24 (March-April 1995), p. 102-107.

 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΔΑΣ / FREE PRESS, DECORATION AND FASHION MAGAZINES

 

Βασιλειάδου, Μ. (2010). Στο Μυαλό της Αρχιτέκτονος. Στο: Γυναίκα, 28 περίοδος Β (Σεπτέμβριος 2010), σελ. 44-46. [συνέντευξη- αναφορά στη δουλειά της ομάδας ‘οι αρχιτέκτονες της φάλαινας’]
Vasileiadou, Μ. (2010), In the mind of the (she) Architect. In: Gynaika, 28 period Β (September 2010), p. 44-46. [interview on the work of the team a whale’s architects]

 

Λυκουριώτη, Ι., Λυκουριώτη, Λ., 2010. AQUARIA ή το cabinet του καμπινέ. Στο: Γεωργελέ N., επιμ., 2010. 9 γνωστοί Έλληνες αρχιτέκτονες ‘δροσίζουν’ την πόλη. Ηome Μag, Το περιοδικό της Athens Voice για το Σπίτι, 17 (Καλοκαίρι 2010). [δημοσίευση πρότασης]
Lykourioti, I. and Lykourioti, L. (2010),  AQUARIA or the cabinet of toilets. In: Georgele, N. (ed) . 9 greek architects ‘cool’ the city. Home Mag, Design and the City Magazine, 17 (Summer 2010). [publication of a proposal]

 

? Νέο σημείο συνάντησης (εστιατόριο-μπαρ punto.ES). Στο: ΒΗΜΑ DECO, μηνιαίο περιοδικό για τη διακόσμηση και το σπίτι, 14 (Δεκέμβριος 2008), σελ.36. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
New Meeting Point (Restaurant Bar Punto ES). In: Vima Deco, monthly edition for decoration, 14 (December 2008) p. 36.[publication of built work]

 

City Oasis: Απλές Γραμμές και πρακτικός σχεδιασμός. Στο: ΒΗΜΑ DECO, μηνιαίο περιοδικό για τη διακόσμηση και το σπίτι, 12 (Οκτώβριος 2008), σελ.90-97. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
City Oasis: SIMPLE Lines and practical design. In: Vima Deco, monthly edition for decoration, 12 (October 2008), pp 90-97. [publication of built work]

 

Γυμνή η Αλήθεια το διαμέρισμα της Αρχιτέκτονος Ίριδος Λυκουριώτη. Στο: ΒΗΜΑ DECO, μηνιαίο περιοδικό για τη διακόσμηση και το σπίτι, 05 (Μάρτιος 2008), σελ.76-83. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]
Naked Truth: the apartment of the Architect Iris Lykourioti. In: Vima Deco, monthly edition for decoration, 05 (March 2008), pp 76-83. [publication of built work]

 

Ανατρεπτικοί Συνδυασμοί. Στο: Inside: Σπίτι και Διακόσμηση, (Μάιος 2004), σελ.180-185. [δημοσίευση αρχιτεκτονικού έργου]

 

Subversive Combinations. In: Inside, House and Decoration, (May 2004), p.180-185. [publication of built work]

 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ